Novinky

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

8.12.2023

Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov.


Lekári skupiny AGEL a vedci z MultiplexDX budú spolupracovať pri diagnostike rakoviny prsníka a efektívnej liečbe onkologických pacientok

30.11.2023

Skupina AGEL, spoločnosť MultiplexDX a Vedecký, výskumný a vzdelávací inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti inovatívnej diagnostiky rakoviny prsníka pre stanovenie efektívnej a personalizovanej liečby onkologických pacientok.


Skupina AGEL sa na vysokoškolskej pôde opäť predstavila ako atraktívny zamestnávateľ

23.11.2023

Dňa stáží, ktorý 23. novembra 2023 organizovalo Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa aj tentokrát zúčastnila Skupina AGEL. Ako trojnásobný víťaz prestížnej ankety Najzamestnávateľ budúcim lekárom odprezentoval atraktívne možnosti pracovných stáží v sieti svojich zdravotníckych zariadení.


Jedinečná možnosť pre pacientov s rozsiahlym a dlhotrvajúcim poškodením kože: Inovatívny biomateriál podporuje hojenie

16.11.2023

Vedecký tím z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca odprezentovali významné výsledky výskumu týkajúceho sa inovatívneho biomateriálu a jeho perspektívy v terapii defektov kože počas vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 15. novembra 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca za účasti vedenia zdravotníckeho zariadenia.


V nemocnici AGEL Žiar nad Hronom sa konal ultrazvukový seminár

13.11.2023

V Nemocnici AGEL Žiar nad Hronom sa konal ultrazvukový seminár určený pre lekárov v špecializovanom odbore rádiológia. Odborné podujatie bolo organizované pod záštitou Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL, AGEL SK a Nemocnice AGEL Žiar nad Hronom. Hlavnou témou seminára bola budúcnosť a nové trendy v sonografii.


V Nemocnici AGEL Košice-Šaca si počas XVI. Šačianskeho dňa ošetrovateľstva zdravotníci opäť odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti

27.10.2023

V piatok 27. októbra 2023 sa uskutočnil už XVI. ročník najväčšieho vzdelávacieho podujatia Nemocnice AGEL Košice-Šaca s názvom Šačiansky deň ošetrovateľstva. Celodenného odborného programu, pripraveného v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice III, sa zúčastnili desiatky zdravotníkov a odznelo na ňom množstvo podnetných prednášok.


Cena Jesenného kongresu SOTS s medzinárodnou účasťou putovala aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca

17.10.2023

MUDr. Martin Matúška sa so svojou prednáškou stal víťazom v sekcii Fórum mladých ortopédov, a to spomedzi 18 prednášajúcich ortopédov zo Slovenska.


9. stredoeurópsky popáleninový kongres privítal viac než sto zdravotníkov, ktorí odprezentovali najaktuálnejšie výsledky v oblasti popálenín

22.9.2023

Aktuálny 9. stredoeurópsky popáleninový kongres (21. – 22. 2023, Double Tree by Hilton Košice), ktorý sa konal pri príležitosti 52. výročia založenia Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, opäť združil významných odborníkov z okolitých krajín a zámoria.


9. Stredoeurópsky popáleninový kongres poctia svojimi prednáškami uznávaní odborníci zo Slovenska i zahraničia

28.8.2023

Ako sa vyjadrila MUDr. Soňa Babjáková, lekárka z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a členka organizačného výboru 9. Stredoeurópskeho popáleninového kongresu, odborného podujatia sa zúčastní viacero významných osobností súčasnej popáleninovej medicíny.


Spoločnosť AGEL, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

15.8.2023

Cieľom spolupráce subjektov je aplikácia poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie realizácie odborných aktivít a riešenie úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Slávnostný podpis zmluvy sa uskutočnil 14. augusta 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.


Gynekologicko-pôrodnícka klinika získala ženské panvové trenažéry na nácvik lekárskych zručností, vyšetrenia a šitia

14.7.2023

Vďaka grantu z Nadácie Tatrabanka, o ktorý požiadal Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., sa zlepší výučbový proces študentov všeobecného lekárstva v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, ktorej Gynekologicko-pôrodnícka klinika je výučbovým pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach. Prostredníctvom projektu Inovácia predmetu gynekológie a pôrodníctva sa zabezpečí progres pregraduálnej a postgraduálnej výučby a zatraktívnenie priebehu praktických cvičení simuláciou na moderných zdravotníckych modeloch pre výučbu a nácvik lekárskych zručností.


Komárňanskú nemocnicu navštívilo vedenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského

4.7.2023

Nemocnicu AGEL Komárno poctil svojou návštevou významný hosť, profesor PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však nemocnicu nenavštívil prvýkrát. Prednášal na I. a II. Komárňanskej onkologickej konferencii, a taktiež sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Nemocničnej lekárne v roku 2021, ktorá je jedna z prvých komplexne vybavených nemocničných lekární na Slovensku.


Nemocnica AGEL Košice-Šaca opätovne obhájila najvyšší status ocenenia ESO ANGELS AWARDS

30.6.2023

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca získalo tretíkrát po sebe DIAMANTOVÝ STATUS ESO ANGELS AWARDS udeľovaný za úroveň starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Ocenenie prevzala na medzinárodnom kongrese IX. European Stroke Organisation Conference v Mníchove lekárka neurologického oddelenia MUDr. Ivana Trusinová. O závažnom dopade ochorenia na človeka, spôsobe liečby a dôležitosti jej rýchleho aplikovania podrobne informuje primárka neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Eva Rozprávková.


Spoločnosť AGEL SK, Košický klaster nového priemyslu a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

23.6.2023

Cieľom tejto spolupráce je zlepšenie kvality vzdelávania a výskumu, s dôrazom na najnovšie vedecké poznatky. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri prepojení teórie a praxe vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Slávnostné podpísanie zmluvy sa uskutočnilo 23. júna 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.


Spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o. podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

17.3.2023

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej a prepojenia teórie a praxe. Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP) dňa 17. marca 2023 v priestoroch Nemocnice AGEL Košice-Šaca.


Spoločnosť AGEL SK, UPJŠ a Lekárska fakulta v Košiciach podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

2.3.2023

Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci uzatvorili s cieľom konkretizovať hlavné oblasti a formy spolupráce medzi spoločnosťou AGEL SK, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL.


Spoločnosť AGEL SK, Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL a Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísali Rámcovú zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci

19.12.2022

Spoločnosť AGEL SK a.s., Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave uzatvorili rámcovú zmluvu, v ktorej sa dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, podnikateľskej a prepojenia teórie a praxe. Cieľom je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti a uplatňovanie najmodernejších poznatkov vedy a vzdelávania v podmienkach slovenského zdravotníctva.


Najväčšieho vzdelávacieho podujatia Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa zúčastnilo 240 zdravotníkov

28.11.2022

V piatok 25. novembra 2022 sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca uskutočnil XV. ročník vzdelávacieho podujatia Šačiansky deň ošetrovateľstva. Celodenného odborného programu, pripraveného v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice III, sa zúčastnilo 240 sestier z košických nemocníc.


XV. Šačiansky deň ošetrovateľstva

25.11.2022

Už od rána v Nemocnici AGEL Košice-Šaca prebieha XV. Šačiansky deň ošetrovateľstva, ktorý je najväčším vzdelávacím podujatím pre ošetrovateľský sektor organizovaný na pôde zdravotníckeho zariadenia a jeho história siaha do roku 2007.


AGEL na vysokoškolskej pôde ako atraktívny zamestnávateľ: Sme presvedčení, že mladej generácii chýba pocit reálnej vízie stabilného zamestnávateľa

24.11.2022

Dňa stáží, ktorý organizovalo Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa zúčastnila aj Skupina AGEL. Ako dvojnásobný víťaz prestížnej ankety Najzamestnávateľ na podujatí prezentovala budúcim lekárom atraktívne možnosti pracovných stáží v sieti svojich zdravotníckych zariadení.


Nový odporúčaný postup v prípade patologického tehotenstva výrazne zlepší starostlivosť o tehotné ženy na Slovensku

15.11.2022

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA sa môže pochváliť ďalším významným úspechom. Uznávaný odborník, ktorý za sedemnásť rokov pomohol priviesť na svet viac než 4000 detí, je hlavným autorom odporúčaného postupu s názvom Hypertenzné ochorenia v tehotnosti, ktorý bol úspešne prijatý Komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy.


Na Dňoch kariéry v Prešovskej univerzite sme nemohli chýbať ani my

15.11.2022

V utorok 15. 11. 2022 ste vo foyer univerzitnej budovy mohli stretnúť aj zástupcov spoločnosti AGEL.


Naši odborníci boli súčasťou konferencie SlovakiaTech Forum – Expo 2022

8.11.2022

V dňoch 20. – 21. septembra sa v Košiciach uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej odbornej konferencie a inovačno-technologického veľtrhu firiem SlovakiaTech Forum – Expo 2022. Jeho cieľom bolo stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu a priemyselných technológií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životného prostredia a vzdelávania, ako aj prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem. Na podujatí priblížilo svoju činnosť a rozvíjané aktivity ako jeden z hlavných partnerov podujatia aj CVTI SR, ktoré zároveň vytvorilo priestor aj pre prezentáciu najnovších poznatkov a inovatívnych riešení 5 slovenských univerzít.


Spoločnosť AGEL SK a Technická univerzita v Košiciach podpísali dodatok k Rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci

3.11.2022

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy a vzdelávania sa spoločnosť AGEL SK a.s. a Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta (SjF TUKE) dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, podnikateľskej a prepojenia teórie a praxe. Zmluvu uzatvorili v auguste 2021 a dnešným dňom do procesu vstupuje aj Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o.


Pokrok v liečbe defektov tvrdých tkanív a kože

9.6.2022

Vedecký tím z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL n.o. a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca a.s. po takmer 15-ročnej experimentálnej štúdii venujúcej sa problematike regeneračnej medicíny prichádzajú s významným riešením v terapii tvrdých tkanív a kože.


Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL