O nás

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • podpora zlepšenia akejkoľvek liečebno-preventívnej starostlivosti na medzinárodnej úrovni
  • podpora rehabilitácie poúrazových stavov
  • podpora zlepšovania a zabezpečovania modernizácia prístrojovej, nástrojovej techniky a zariadení slúžiacich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • podpora v oblasti výučby študentov vysokých a stredných škôl so zdravotníckym zameraním
  • pregraduálna a postgraduálna výučba
  • špecializačné štúdium
  • rezidentský program
  • štipendium
  • certifikačný proces
  • odborné stáže a výmenné pobyty
  • monitorovanie, diagnostika a výber talentovaných študentov a absolventov
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby, informačné služby
  • klinické štúdie
  • uzatváranie zmlúv so zadávateľmi a investigátormi
  • inovácie v zdravotníctve (materiály a biomateriály pre zdravotníctvo, 3D tlač a 3D biotlač, technológie pre monitorovanie zdravotného stavu, dátové zdravotníctvo) 
  • medzinárodné projekty - Horizont Europa
  • výskumné projekty prostredníctvom operačných programov EÚ 
  • spolupráca s nadnárodnými sieťami výskumnej infraštruktúry pre spoluprácu s nemocnicami, univerzitami a vedeckými inštitúciami pre zapojenie do akademického klinického výskumu 
  • APVV, VEGA projekty
  • vlastné projekty - interné grantové projekty
  • etická komisia
 • všestranná podpora lekárskej vedy a výskumu
  • doktorandské štúdium, dizertačné, habilitačné a inauguračné konanie
  • organizovanie medzinárodných a národných konferencií a kongresov, odborných podujatí, školiacich kurzov, webinárov
  • transfer know-how
  • grantová schéma - služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov
  • start up
  • spolupráca s univerzitami, fakultami, VŠ a vedeckými inštitúciami - sprostredkovanie inovácií medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami, verejnými inštitúciami, verejným, neziskovým a súkromným sektorom
  • služby sieťovania a pomoci pri vytváraní partnerstva a spolupráce medzi verejným, súkromným, akademickým a neziskovým sektorom, pomoc pri vytváraní klastrov
  • cezhraničná spolupráca 
  • spolupráca s MZ SR, MŠVVaŠ SR
  • Campus AGEL - vytvorenie jedného vzdelávacieho centra 
  • publikačná a prednášková činnosť
  • vydavateľská činnosť - nákup a predaj odbornej literatúry pre vzdelávanie, budovanie knižničného fondu, podporovanie publikačnej činnosti, knižničných a doplnkových služieb 

Spoločnosť je zapísaná v registri neziskových organizácii vedenom Okresným úradom Bratislava, pod registračným číslom: OVVS-32949/580/2022-NO, číslo spisu: OU-BA-OVVS1-2022/113248

IČO: 54406790

DIČ: 2121803805

IBAN: SK24 7500 0000 0002 2508 6853, SWIFT: CEKOSKBX, Banka: ČSOB, a.s.

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL