Novinky

Jedinečná možnosť pre pacientov s rozsiahlym a dlhotrvajúcim poškodením kože: Inovatívny biomateriál podporuje hojenie

Vedecký tím z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca odprezentovali významné výsledky výskumu týkajúceho sa inovatívneho biomateriálu a jeho perspektívy v terapii defektov kože počas vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 15. novembra 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca za účasti vedenia zdravotníckeho zariadenia.

Na odbornom podujatí odzneli podnetné prednášky na témy vlastnosti aplikovaného biomateriálu, realizácie a výsledkov predklinickej štúdie a možnosti využitia biomateriálu v humánnej praxi. Zmyslom regeneračnej medicíny je obnova poškodených tkanív prostredníctvom nových materiálov terapeutických metód a postupov. Biomateriály v kombinácii s bunkovými (napr. kmeňové bunky) a tkanivovými kultúrami  predstavujú pre pacientov s rozsiahlym, dlhotrvajúcim poškodením kože (vred predkolenia, diabetická noha) a popálenín úplne novú perspektívnu možnosť vyliečenia sa a návratu k bežnému životu bez obmedzenia. Inovatívny biomateriál, ktorý bol vyvinutý a experimentálne otestovaný, podporuje a stimuluje hojenie kože a nevyvoláva negatívnu imunitnú odpoveď organizmu. Poškodenie kože, akým je vred predkolenia či diabetická noha, je závažný celosvetový problém bez ohľadu na vek či pohlavie. Spája sa nielen s mnohými zdravotnými, ale aj estetickými problémami. Vedecké kolektívy zamerané na uvedenú problematiku sa preto dlhodobo snažia dosiahnuť optimálnu interakciu medzi telom a použitým kožným implantátom.

Vynikajúce výsledky v oblasti regenerácie kože dosiahol vedecký tím z Košíc, kde multidisciplinárna spolupráca Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i (UMV SAV, v. v. i.), Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach a Nemocnice AGEL Košice-Šaca priniesla sľubnú alternatívu v podobe vhodného biomateriálu pri terapii kožných defektov. Pripraviť biomateriál s  optimálnym zložením, prijatý a bioresorbovaný organizmom za vytvorenia požadovaného typu tkaniva, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, bez zápalových reakcií, ako aj technologicky vyriešiť otázku tvarovej flexibility na daný defekt, je veľmi náročné. Na Slovensku zatiaľ nie sú dostupné vhodné materiály regenerujúce kožné tkanivo, pričom sa bežne aplikujú syntetické náhrady, ktorých výsledkom je len proces reparácie.

Prof. MVDr. Ján Danko, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uvádza, že vhodný biomateriál aplikovaný v klinickej praxi by mal byť biologicky degradovateľný, mechanicky stabilný, netoxický a bude dočasne slúžiť ako opora, skelet pre bunky alebo iné podporné látky z dôvodu správnych reparačných, v ideálnom prípade regeneračných, procesov. Veľmi dôležitá je ich biokompatibilita, bioresorbovateľnosť, tvarovateľnosť, schopnosť podporovať novotvorbu tkaniva, pokiaľ možno absencia akýchkoľvek vedľajších produktov počas procesu metabolizmu a mali by mať vysokú bioaktivitu potrebnú na stimuláciu buniek k tvorbe nového tkaniva, konštatujú členovia vedeckého tímu UVLF doc. MVDr. Lenka Krešáková, PhD., doc. MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD. a MVDr. Filip Humeník, PhD.

Odborníci z ÚMV SAV, v.v.i., pod vedením Ing. Ľubomíra Medveckého, DrSc. sa zamerali na vývoj materiálov na báze chitosanu určených na liečbu defektov kože. „Inovatívny biomateriál pozitívne podporuje regeneráciu kožného tkaniva v závislosti od zloženia a charakteru implantátu,“ opísal výsledok výskumu Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. z ÚMV SAV, v. v. i., ktorý spolu s prof. MVDr. Jánom Dankom, PhD. z UVLF v Košiciach riadia a koordinujú vedecký kolektív. „Efektivita biomateriálu bola úspešne otestovaná v in vivo štúdii. Implantát bol vložený do umelo vytvoreného miesta defektu kože, pričom po vyhojení sa vytvorilo kvalitatívne identické tkanivo,“ doplnil informáciu Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc., čo potvrdzujú aj výsledky histologickej štúdie realizovanej na Ústave histológie LF, UPJŠ v Košiciach doc. MVDr. Štefanom Tóthom, PhD. a MVDr. Zuzanou Fagovou, PhD. Úspešné aplikovanie vyvinutých kompozitných biopolymérnych implantátov na báze chitosanu v liečbe kožných defektov na animálnych modeloch podnietilo záujem k využitiu materiálov v procese terapie popálenín a chronických, kožných defektov v humánnej medicíne a ich testovanie bude pokračovať v nasledujúcom období.

 

Odber vlastnej pacientovej kože predstavuje riziko

Na vedeckom seminári sa s témou o možnostiach využitia biomateriálu v humánnej praxi odprezentoval aj MUDr. Ján Babík CSc. z Nemocnice AGEL Košice-Šaca. „Liečby rozsiahlych termických úrazov, stratových poranení a ulcerácií diabetickej nohy sú závislé na dostupnosti kože a vhodných dočasných krycích materiálov, ktoré by nahradili nedostatok kože najmä u rozsiahlych popálenín a veľkých defektov. Odber vlastnej pacientovej kože predstavuje totiž riziko zväčšenia postihnutej plochy s nebezpečím možnej infekcie a zhoršenia celkového stavu. V súčasnosti pracujú v mnohých vyspelých krajinách laboratóriá na vytvorení skutočnej kože so všetkými zložkami, ktoré tvoria ľudskú kožu. Mnohé prípravky už majú niektoré veľmi podobné vlastnosti, napr. Integra, ktorej nevýhodou je potreba opakovanej operácie a vysoká cena. Vzhľadom k tomu, že dlhodobo pracujeme s bunkami, ktoré sú súčasťou náplne tkanivovej banky a zahájili sme aj liečbu kritických ischemických končatín pomocou kmeňových buniek, rozhodli sme sa, v spolupráci  so SAV, UNVaPh a UNLP, využiť nimi navrhnutý a experimentálne otestovaný biomateriál, ktorý by s aplikáciou kmeňových buniek a buniek kože mohol nahradiť  liečbu bez odberu vlastnej pacientovej kože,“ vyjadril sa lekár Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Ján Babík, CSc., ktorý zároveň dodal, že v súčasnosti zahajujú klinické skúšanie biomateriálu, ktorý by bol cenovo dostupný a ktorý by umožnil široké využitie. Počty pacientov s diabetickou nohou, ktorým hrozí amputácia niektorých častí, prípadne celej končatiny, na Slovensku pribúda, dlhodobo liečení pacienti s chronickými ranami by mohli v blízkej budúcnosti nájsť riešenie vážnych problémov.   

 

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL